Board logo

標題: [討論] 只要插上电源就会更新系统,真系烦,有咩方法可以阻止 [打印本頁]

作者: 精誠的龍的傳人    時間: 2017-8-28 04:41 PM     標題: 只要插上电源就会更新系统,真系烦,有咩方法可以阻止

只要插上电源就会更新系统,真系烦,有咩方法可以阻止
作者: shek1219    時間: 2017-8-30 08:42 AM

開飛行模式得唔得呢?
作者: tonii    時間: 2017-9-11 07:26 AM

樓主係想要這個?
Screen Shot 2017-09-10 at 4.20.32 PM.png

圖片附件: Screen Shot 2017-09-10 at 4.20.32 PM.png (2017-9-11 07:26 AM, 39.63 KB) / 該附件被下載次數 14
https://mobile.uwants.com/attachment.php?aid=11440975


Copyright © 2003-2019 Uwants.com